Hoogstaande en duurzame oplossingen
voor renovaties, verbouwingen en onderhoud.

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden Van Leeuwen’s Bouwbedrijf B.V. te Amstelveen

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Van Leeuwen’s Bouwbedrijf B.V., op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Van Leeuwen’s Bouwbedrijf B.V. wordt hierna aangeduid als opdrachtnemer of -in geval van de verkoop van materialen- verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.
1.2 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hier van en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3 Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, technische- en werkomschrijvingen, programmatuur enz.
3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 5.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.


Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
4.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4 Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd
5.1 De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.
5.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4.1 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder opdrachtgever werkt dezelfde blijven als ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst en dat de benodigde goederen aan opdrachtgever tijdig worden geleverd. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, dan wel de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd, dan wel de benodigde goederen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan opdrachtgever zijn geleverd, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder de nieuwe omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
5.4.2. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
5.4.3 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
5.4.4 Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.
5.5.1 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
5.5.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft opdrachtgever evenmin recht op niet-nakoming van enige verplichting door opdrachtnemer, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Levering en risico-overgang
6.1 Bij koop vindt levering plaats af fabriek. Het risico van de te leveren of te verwerken goederen gaat in alle gevallen over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper of (een) door hem aan te wijzen derde(n).
6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de verkochte goederen geheel dan wel in gedeelten te leveren. In het laatste geval is opdrachtnemer gerechtigd om elke deelzending afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren en daarvan, alvorens de overeenkomst verder wordt uitgevoerd, betaling te verlangen.

Artikel 7: Prijzen en prijswijziging
7.1 De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de bevestiging van de opdracht dan wel het totstandkomen van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en dergelijke. Ingeval van verhoging hiervan is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
7.2 Prijzen zijn exclusief BTW, emballage, opslag- en bewakingskosten, belastingen en andere heffingen.
7.3 Gewichten, afmetingen, prijzen en overige gegevens hebben het karakter van een benaderde aanduiding. Deze gegevens binden opdrachtnemer slechts voor zover de overeenkomst daar nadrukkelijk naar verwijst.
7.4 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in de leden 1 t/m 3 van dit artikel vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.
7.5 Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening te brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht / overmacht
8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Vergunningen en ontheffingen
9 Tenzij anders is overeengekomen moet opdrachtgever ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1 Indien de levering van goederen, de montage daarvan of de uitvoering van de aangenomen werkzaamheden door oorzaken, welke gelegen zijn binnen de invloed- of risicosfeer van de opdrachtgever, niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden is opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
10.2 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.3 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.4 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.


Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1 Tenzij anders is overeengekomen zorgt opdrachtgever ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
• gas, water en elektriciteit;
• verwarming;
• afsluitbare droge opslagruimte;
• op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
11.3 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer het werk ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld en:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd. De bij oplevering vervallende betalingstermijnen worden in dat geval verminderd met de prijs van het nog niet (op-)geleverde.
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen
13.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie
14.1 Met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden van dit artikel saat opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen, gedurende 3 maanden in voor de door haar verrichtte werkzaamheden en geleverde goederen in dier voege dat zij aan de specificaties in de overeenkomst en aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid voldoen.
14.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer, voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
• de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren
• het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;
• opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode, dan wel gedurende de door de leverancier verstrekte garantietermijn, in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terug gezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
• de zaak herstelt;
• de zaak vervangt;
• opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.5 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.6 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
14.7 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan en overeenkomstig artikel 15 tijdig heeft gereclameerd.
14.9 Geen garantie wordt gegeven voor:
a. gebreken die het gevolg zijn van:
o normale slijtage;
o onoordeelkundig gebruik;
o niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
o installatie, montage, wijziging of reparatie door opdachtgever of door derden;
b. geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
c. door of namens opdrachtgever geleverde of voorgeschreven goederen;
d. gebreken, veroorzaakt door van buiten komende oorzaken;
e. gebreken, veroorzaakt door fouten of verzuim van de opdrachtgever, door personen waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is en/of door derden.

Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid tot verkoop ex. artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling
17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
17.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:
o 40% van de totale prijs bij opdracht;
o 25% van de totale prijs bij het gereedkomen van 50% van het werk;
o 25% van de totale prijs bij het gereedkomen van 75% van het werk
o 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek van kosten of kortingen of schuldvergelijking.
17.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en in alle gevallen zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
17.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden; aan de dag tredende gebreken geven de opdrachtgever geen recht op uitstel van betaling;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is geworden, dan wel surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van Euro 250. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste Euro 3.000 15%
over het meerdere tot Euro 6.000 10%
over het meerdere tot Euro 15.000 8%
over het meerdere tot Euro 60.000 5%
over het meerdere vanaf Euro 60.000 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1 Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.
18.5 Opdrachtgever is niet bevoegd om, voordat algehele betaling van de koop- of aannemingsprijs en het meerdere krachtens de koop- en/of aannemingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden verschuldigde heeft plaatsgevonden, de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk te verpanden of aan derden in eigendom over te dragen..

Artikel 19: Ontbinding
19.1 Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
19.2 In geval van niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door de opdrachtgever aan enige verplichting uit de overeenkomst, alsmede in geval van diens faillissement, de toepassing van de WSNP of surceance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden zonder tot schadevergoeding of garantie te zijn gehouden en van de opdrachtgever onmiddellijke betaling te verlangen van de reeds verrichte werkzaamheden en leveranties, alsmede vergoeding van door de ontbinding geleden schade, en verschuldigde kosten en rente, waaronder begrepen gederfde winst.

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze
20.1 Nederlands recht is van toepassing.
20.2 Alle geschillen, ook die welke die slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar opdrachtnemer is gevestigd, zulks op vordering van de meest gerede partij, tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen dat geschillen tussen hen uitsluitend en in hoogste ressort zullen worden beslecht overeenkomstig de regelen als beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland.


Artikel 21: aanneming van werken
21.1 Op overeenkomsten van aanneming van werk zijn de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) van toepassing.
21.2 De door opdrachtnemer voorts gehanteerde algemene voorwaarden zijn op deze rechtsverhouding van toepassing voor zover deze algemene voorwaarden op de AVA 1992 een aanvulling vormen. In geval van strijdigheid worden ter keuze van de opdrachtnemer de voor haar gunstigste voorwaarden gehanteerd.

Van Leeuwensbouwbedrijf BV