Het veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 is geëvalueerd. Aandacht voor veiligheid blijft noodzakelijk. De veiligheidscijfers (objectieve veiligheid) zijn gestabiliseerd, het veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid) licht verbeterd. De gemelde overlast door jongeren is in 2014 met 41 % afgenomen ten opzichte van 2009. Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren gestegen, maar sinds dit jaar is een daling te zien. Maatregelen blijven echter nodig. Op het gebied van burgerparticipatie zijn Burgernet en de pilot Buurtbemiddeling concrete resultaten.

De resultaten van de evaluatie worden meegenomen in het nieuwe beleid waarmee binnenkort gestart wordt. Hierop vooruitlopend is in het begroting reeds geld vrijgemaakt voor flexibel cameratoezicht. De gemeenteraad stelt 12 november de begroting vast.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Het is belangrijk beleid goed te evalueren. We staan aan de voorkant van een nieuwe periode. Binnenkort wordt gestart met het beleidskader veiligheid voor de periode 2015-2018. De resultaten van de evaluatie worden daarin uiteraard meegenomen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat inwoners ook hun inbreng kunnen leveren op het nieuwe beleid. We kiezen ervoor dat op digitale wijze te doen via onze website. Dan kan iedereen reageren wanneer het hem of haar het beste uitkomt.”

Jeugd en veiligheid

De jeugdoverlast laat een toename zien in de wijken Amstelveen Noordwest en Amstelveen Noordoost tegen een afname in de andere drie wijken. De gemelde overlast door jongeren is in 2014 met 41% afgenomen ten opzichte van 2009.
In 2011 is gestart met de uitvoerderstafel. De uitvoerderstafel is een maandelijks overleg waarbij de operationele partners op het gebied van jeugd en veiligheid aanschuiven. Hierdoor kan een integrale persoonsgerichte aanpak worden ingezet. Het aantal jongeren dat per jaar aan de uitvoerderstafel wordt besproken is stabiel.

Veilig wonen

Het aantal woninginbraken is in 2014 met 17,5% gestegen ten opzichte van 2009. Wanneer 2014 ten opzichte van 2013 wordt vergeleken laat dit een afname van 14% zien. De cijfers zijn aan de beterende hand. Daarnaast is kortgeleden het plan van aanpak woninginbraken vastgesteld, waarin diverse maatregelen zijn voorgesteld om het aantal inbraken verder naar beneden te krijgen.

Veilig ondernemen

De certificering van bouwprojecten volgens de richtlijnen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) wordt in de meeste gevallen toegepast.
In het kader van veilig ondernemen zijn er inmiddels 8 winkelcentra die volgens het Keurmerk Veilig Ondernemen samenwerken.
Met name de korte lijnen tussen gemeente, ondernemers en politie worden gezien als belangrijke meerwaarde. Kanttekening is dat ondernemers het KVO soms als een last ervaren als gevraagd wordt om investeringen te doen als het gaat om veiligheidsmaatregelen.

Integriteit

In 2013 is het ‘Doorzon convenant’ afgesloten tussen diverse partijen. Daarmee is een integrale aanpak gerealiseerd in het bestrijden van illegaal woninggebruik, onder meer als het gaat om hennepplantages. Het college werkt aan een plan van aanpak hennepteelt om de problematiek nog gerichter te kunnen aanpakken.
 
Inwoners zijn regelmatig geïnformeerd over de veiligheidscijfers. Daarnaast vinden gedurende het jaar en in de Week van de Veiligheid veiligheidsacties plaats bijvoorbeeld in het kader van inbraakpreventie en babbeltrucs. Ook zijn er voorlichtingsacties geweest om de zakkenrollerij en auto-inbraken terug te dringen. Op het gebied van burgerparticipatie zijn Burgernet en de pilot Buurtbemiddeling concrete resultaten. Inmiddels zijn ruim 5500 Amstelveners deelnemer van Burgernet.

Van Leeuwensbouwbedrijf BV